Interaktiivne projektor

Interaktiivne projektor

Interaktiivne projektor muudab valgetahvli interaktiivseks tahvliks.